GDPR - PRIVACY POLICY

MuoviTech - POLITYKA PRYWATNOŚCI (PRIVACY POLICY)

Informacja o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych przez Muovitech Polska sp. z o.o.

Wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) pragniemy poinformować Państwa o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób fizycznych, których dane przetwarzamy. Do tego celu posłuży nam niniejszy dokument, który ma zastosowanie gdy Muovitech Polska sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych osób fizycznych i przetwarza dane osobowe zarówno te pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i te pozyskane z innych źródeł.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Muovitech Polska sp. z o.o. ul. Wimmera 31; 32-005 Niepołomice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000337053, REGON: 12099607300000, NIP: 6832040817.

Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem:
- tradycyjnej korespondencji na podany wyżej adres,
- korespondencji elektronicznej na adres email …
- telefonicznie pod numerem telefonu …

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej

A. Jesli skontaktujesz sie z nami w celu:

- uzyskania informacji o naszej ofercie lub jesli zechcesz otrzymywac nasz newsletter;
- podzielenia sie uwagami dotyczacymi naszych produktów;
- zawarcia z nami umowy w zakresie prowadzonej przez nas dzialalnosci gospodarczej;
zgromadzimy Twoje dane osobowe, takie jak: imie i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres e-mail oraz numer telefonu/faksu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla przeslania oferty, newsletter, odpowiedzi na zapytanie, zawarcia umowy lub po prostu kontaktu zwrotnego.
Przetwarzajac Twoje dane osobowe w powyzszych sytuacjach opieramy sie na:
- naszym usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych dzialan marketingowych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczen);
- wyrazeniu przez Ciebie zgody, np. w ten sposób, ze zaznaczyles okienko wyboru podczas wyrazania zgody na otrzymywanie newsletter na naszej stronie internetowej; albo podales swój email w miejscu przeznaczonym na zapisanie sie na otrzymywanie newsletter; albo wyslales do nas email z zapytaniem, co oznacza, ze mozemy przetwarzac dane, które nam podales w celu udzielenia odpowiedzi; albo w inny sposób wskazales, ze w danych sytuacji akceptujesz proponowane przetwarzanie Twoich danych;
- koniecznosci zawarcia umowy i wypelnienia jej warunków.

B. Jesli jestes:

- naszym klientem;
- naszym potencjalnym klientem;
- osoba fizyczna zwiazana z naszym klientem niebedacym osoba fizyczna (np. pracownikiem);
- naszym dostawca towarów lub uslug;
- naszym potencjalnym dostawca towarów lub uslug,
- osoba fizyczna zwiazana z naszym dostawca towarów lub uslug niebedacym osoba fizyczna (np. pracownikiem)
zgromadzimy Twoje dane osobowe takie jak: imie i nazwisko, nazwe pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne sluzbowe dane kontaktowe, a takze dane dotyczace platnosci, tj. numery rachunków bankowych, nazwe banku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla zawarcia i wykonania umowy, dokonania platnosci.
Przetwarzajac Twoje dane osobowe w powyzszych sytuacjach opieramy sie na:
- naszym usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych dzialan marketingowych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczen);
- wyrazeniu przez Ciebie zgody, np. w ten sposób, ze zaznaczyles okienko wyboru podczas wyrazania zgody na otrzymywanie newslettera na naszej stronie internetowej; albo podales swój email w miejscu przeznaczonym na zapisanie sie na otrzymywanie newsletter; albo wyslales do nas email z zapytaniem, co oznacza, ze mozemy przetwarzac dane, które nam podales w celu udzielenia odpowiedzi; albo w inny sposób wskazales, ze w danych sytuacji akceptujesz proponowane przetwarzanie Twoich danych;
- informacyjnego lub tez na innym oswiadczeniu badz zachowaniu, które w danym kontekscie jasno wskazuje,
- ze osoba, której dane dotycza, zaakceptowala proponowane przetwarzanie jej danych osobowych;
- koniecznosci zawarcia umowy i wypelnienia jej warunków;
- obowiazków wynikajacych z prawa (np. obowiazku wykonywania rozliczenia finansowego);

III. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej

Twoje dane osobowe, które zostaly przez nas zgromadzone, nie sa przedmiotem procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, tj. profilowania.

IV. Okres przechowywania danych

Czas, przez jaki bedziemy przetwarzac Twoje dane osobowe, uzalezniony jest od podstawy prawnej stanowiacej przeslanke przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas jako administratora, tj.:
- gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu gdy zgode wycofasz;
- gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu (np. okres przedawnienia roszczen cywilnoprawnych) lub do momentu Twojego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, o ile sprzeciw taki zgodnie z prawem Ci przysluguje;
- gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, na podstawie obowiazków wynikajacych z przepisów prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu okreslaja te przepisy;
- w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania Twoich danych przez nas jako administratora wynosi maksymalnie 10 lat.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mozemy w pewnych sytuacjach przekazywac innym podmiotom, jesli bedzie to koniecznie, abysmy mogli wywiazac sie z umowy, która zawarlismy z Toba lub z podmiotem, który reprezentujesz. Zawsze kiedy przekazujemy Twoje dane, robimy to tylko w niezbednym zakresie. Bedziemy przekazywac dane wylacznie trzem grupom podmiotów:
- osobom upowaznionym przez nas, naszym pracownikom i wspólpracownikom, którzy musza miec dostep do danych, aby wykonywac swoje obowiazki;
- podmiotom przetwarzajacym, którym zlecimy to zadanie;
- innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
Przekazanie Twoich danych innym podmiotom moze tez wynikac z przepisów prawa, dotyczy to np. organów administracji publicznej.
Ponadto informujemy, ze Muovitech Polska sp. z o.o. jest czescia grupy kapitalowej MUOVITECH INTERNATIONAL GROUP, w zwiazku z czym pewne dane osobowe moga byc przekazywane spólce dominujacej. Informacje na temat tej spólki dostepne sa na stronie internetowej https://www.muovitech.pl/?page=contacts. Przekazywanie danych nastepuje w obrebie panstw nalezacych do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i panstw, w których obowiazuja przepisy okreslajace szczególna ochrone danych osobowych.

VI. Prawa przyslugujace osobom fizycznym, których dane przetwarzamy

Osoby fizyczne maja okreslone prawa dotyczace swoich danych osobowych, a Muovitech Polska sp. z o.o., jako administrator danych odpowiada za realizacje tych praw zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
A. Prawo dostepu do danych przyslugujace osobie fizycznej, której dane dotycza – masz prawo uzyskac od nas informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jezeli tak, to wtedy masz prawo uzyskac dostep do Twoich danych osobowych oraz uzyskac wszelkie informacje zwiazane z procesem ich przetwarzania.
B. Prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej – masz prawo zadac od nas niezwlocznego sprostowania Twoich danych osobowych, lub uzupelnienia danych niekompletnych.
C. Prawo do usuniecia danych osoby fizycznej, tzw. Prawo do bycia zapomnianym – masz prawo zazadac od nas niezwlocznego usuniecia Twoich danych osobowych. Twoje dane usuniemy, jesli zachodzi ku temu przeslanka przewidziana w przepisach, tj. np. gdy Twoje dane nie sa juz niezbedne do celu, dla którego zostaly zebrane; gdy wycofasz swoja zgode na przetwarzanie danych osobowych; gdy zglosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; gdy Twoje dane beda przetwarzane niezgodnie z prawem.
D. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osoby fizycznej – masz prawo zazadac od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze wzgledu na Twoja szczególna sytuacje, chyba ze przetwarzanie jest zgodne z przepisami prawa.
E. Prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie danych osoby fizycznej - jesli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, której nam udzieliles, informujemy Cie, ze masz prawo w dowolnej chwili zgode wycofac. Informujemy Cie takze, ze wycofanie zgody nie bedzie mialo wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.
F. Prawo do przenoszenia danych osoby fizycznej – mozesz zazadac przeniesienia Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa sie na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Toba oraz gdy przetwarzanie to odbywa sie w sposób automatyczny.

Jesli chcesz skorzystac z któregokolwiek prawa wynikajacego z przepisów o ochronie danych osobowych skontaktuj sie z nami w jeden z ponizszych sposobów:
- tradycyjna korespondencja na adres Muovitech Polska sp. z o.o. ul. Wimmera 31; 32-005 Niepolomice,
- korespondencja elektroniczna na adres email …
G. Prawo do wniesienia skargi – jesli jestes osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzamy, masz prawo wniesc skarge do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

VII. Zmiany Polityki prywatnosci

Informujemy Cie, ze niniejszy dokument moze zostac zmodyfikowany w zwiazku ze zmiana przepisów prawa, z nowymi wytycznymi organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktykami stosowanymi w obszarze ochrony danych osobowych. Zmiany dokumentu moga takze nastapic na skutek zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.
Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miala miejsce dnia 24.05.2018 r.