MuoviCol-P

Płyn termalny

MuoviCol-P

Płyny termalny MuoviCol-PR, MuoviCol-GL wykorzystywane w wymiennikach gruntowych pomp ciepła, instalacjach solarnych i chłodniczych jako niezamarzający czynnik roboczy.

ZASTOSOWANIE
Dostępny jako koncentrat i wodny roztwór glikolu monopropylenowego. Formuły wzbogacone o dodatki uszlachetniające, inhibitory korozji, środki antypienne, regulatory pH, pigment. Temperatura zamarzania wodnego roztworu koncentratów glikoli MuoviCol-P oraz MuoviCol-G w proporcji 1:3, oscyluje w granicach -15°C. Produkt posiada Atest PZH.

INFORMACJE O PRODUKCIE
Płyn termalny MuoviCol P Składnik główny: Propano-1,2-diol; glikol monopropylenowy.
Dostępny jako koncentrat i wodny roztwór glikolu monopropylenowego.
Po rozcieńczeniu z wodą chroni instalacje przed niskimi temperaturami, korozją i odkładaniem kamienia kotłowego, gwarantując bezawaryjną i wydajną pracę układów.

Dostępne objętości: beczka 200L, IBC 1000L.

WŁAŚCIWOŚCI
- Postać: ciecz o barwie różowej (czerwonej)
- Zapach: słaby - charakterystyczny
- pH: 8,0-9,5
- Temperatura krystalizacji (°C): (-)15
- Temperatura wrzenia (°C), min: 103
- Gęstość, min.: 1,02-1,06 g/cm3 (w 20°C)
- Rozpuszczalność w wodzie: całkowita
- Inne rozpuszczalniki: alkohole, aldehydy, kwas octowy, ketony, etery
- Ciśnienie par: 0,08 mm Hg (w 200C)
- Temperatura samozapłonu (°C): > 370
- Granice wybuchowości: dolna 2,4 %, górna 17,4%
- Temperatura rozkładu (°C): ok. 500
- Lepkość kinematyczna (przy 20°C): 3,25 mm2/s (wariant -15°C)

OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO
Niska toksyczność,
Łatwo ulega biodegradacji,
Nie ulega bioakumulacji,
Sfermentowany etanol nie powoduje emisji netto CO2,
Surowiec odnawialny

SKŁAD
Składnik główny: Propano-1,2-diol; glikol monopropylenowy
Zawartość 15-30%
Nr CAS 57-55-6 Nr

Geotermii / Akcesoria i instalacja