US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Hem Turboeffekten Produkter Nyheter Geoenergi Info-service Kontakta oss
TurboCollector® är ett patenterat rör med räfflade spår på insidan. Spåren skapar ett mer turbulent flöde och utvinner effektivare energi än ett rör med slät insida.
Fördelar
För slutanvändaren
Termiska egenskaper
Slutsats
Ladda ner
Visa demo
TERMISKA EGENSKAPER HOS ETT BORRHÅL
1. Konvektivt motstånd hos vätskan.
2. Värmemotstånd hos vätska/rör. (Laminärt underskikt)
3. Kortslutning uppåt och nedåt. Utrymme mellan rören.
4. Konduktiv resistans hos röret.
5. Kontaktmotstånd hos rör och återfyllningsmaterial.
6. Konduktivt motstånd hos återfyllningsmaterialet.
7. Kontaktmotstånd hos återfyllningsmaterialet och marken.

VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA OCH -MOTSTÅND
Den värmemängd som kan överföras mellan mark och vätska är beroende av två termiska egenskaper: Markens termiska konduktivitet och borrhålets termiska resistans. Markegenskaperna är relaterade till det geologiska tillståndet som inte kan ändras, men borrhålsvärmemotståndet kan man försöka hållas så lågt som möjligt.Borrhålsmotståndet Rb, består av det konvektiva motståndet hos vätskan, värmemotstånd hos vätska/rör, kortslutande effekt mellan rör, konduktivt motstånd hos rör, kontaktmotstånd hos rör och fyllnadsmaterial, konduktiv resistans hos fyllnadsmaterial och kontaktmotstånd hos fyllnadsmaterial och mark. De tre första parametrarna kan minskas genom ökning av flödeshastigheten av vätskan, men en ökning av flödeshastigheten har några biverkningar av effekten av värmepumpen. Därför finns det behov av att ha ett vetenskapligt baserat designverktyg för att motivera ett optimalt system som fungerar på lång sikt.
Borrhålsmotstånd (K m W-1) Reynolds tal
  Flödeshastighet vätska (L-min-1)  
A. Laminärt flöde B. Traditionellt / Turbulent flöde C. Reynolds tal

1. Förhållandet mellan borrhålsmotståndet och vätskans flödeshastighet. 2. Beräkningar gjorda med programmet EED. 3. Baserat på borrhålsdiameter 127 mm med ett enda U-rör 32 mm SDR11 och bärarvätska 25% etylenglykol.
Minska värmemotståndet
Diagrammet visar att högre flödeshastighet kan förbättra systemets prestanda genom att minska borrhålets termiska motstånd. Denna fördel är dock en avvägning genom högre energikonsumtion av cirkulationspumpen. Cirkulationspumpen måste klara systemets tryckfall. Större tryckförlust kräver en större cirkulationspump och mer strömförbrukning.

Små förändringar av flödeshastighet kan orsaka ganska stora förändringar av tryckfall
Diagrammet visar att små förändringar av flödeshastighet kan orsaka en relativt stor förändring av tryckfall. Tryckfallet är proportionellt med två gånger flödeshastigheten. Samtidigt är pumpförbrukning linjärt beroende av både tryckfall och flödeshastighet. En viktig praktisk slutsats är att energiförbrukningen i cirkulationspumpen för värmepumpen är ungefär proportionell av en tredjepotens av flödeshastigheten. Pumpeffekten spelar en stor roll för värmefaktorn som kallas COP. Flödeshastighet i systemet är en viktig faktor. COP kan maximeras när flödeshastigheten är optimerad.
Tryckfall (kPa)
  Flöde (liter/min)
Borrhål 200m med U-rör 40 mm, SDR11. Vatten som vätska vid 10°C.

Ett bra geoenergisystem har följande egenskaper:
• Har hög värmeväxlingseffektivitet med den omgivande värmekällan (med lågt borrhålsmotstånd) särskilt vid toppbelastning.
• Har turbulent flöde för högre värmeöverföring.
• Har ett acceptabelt lågt tryckfall för att minimera cirkulationspumpens energiförbrukning.

FORSKNINGSSTUDIER
Muovitech har genomfört ett antal studier för att förbättra kvaliteten på systemet genom att uppnå ett lågt värde för Borrhålsmotståndet Rb. Baserat på dessa studier har en kollektor med en passiv turbolator-mekanism utvecklats, TurboCollector®. TurboCollector® är patentsökt. Invändigt vridna spår för kollektorer i bergvärmesystem. Dessa spår minskar det laminära underskiktet på insidan och förbättrar värmeöverföringen.
 
Kontakta oss MuoviTech AB Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden Tel: +46 (0)33-22 85 85 Mail: info@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2020
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE